Статут територіальної громади сіл Щасливцеве,Генічеська Гірка та селища Приозерне

                                                                         ПРЕАМБУЛА

Усвідомлюючи свою відповідальність за долю сіл, збереження і примноження йх досягнень і традицій, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості місцевого самоврядування на території Щасливцевської сільської ради, Щасливцевська сільська рада, керуючись Конституцією та законами України, затверджує Статут Територіальної громади сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка, селища Приозерне.

Метою цього акту є: залучення громадськості Щасливцевської сільської ради до самостійного вирішення питань місцевого значення, забезпечення конституційних прав і свобод жителів сіл, достойних умов їх проживання, що гарантують життя і здоров’я, недоторканість і безпеку, честь і гідність людей, втілення принципів демократичного державного ладу та засад місцевого самоврядування, що забезпечують права громадян брати участь в управлінні справами держави та громади.

Статут визначає основи життєдіяльності Територіальної громади Щасливцевської сільської ради, як спільноти громадян, що проживають в трьох населених пунктах: село Щасливцеве, село Генічеська Гірка. селище Приозерне, засади, форму та порядок здійснення місцевого самоврядування Територіальною громадою Щасливцевської сільської ради, структуру і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі органів самоорганізації населення.

                                                               РОЗДІЛ І

                                                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

териториальна громада – територіальна громада сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка, селища Приозерне, як сукупність осіб, які постійно проживають в адміністративних межах Щасливцевської сільської ради;

сільська рада – Щасливцевська сільська рада, як орган місцевого самоврядування;

виконавчий орган сільської ради –  виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради, як  виконавчий і розпорядчий орган місцевого самоврядування, який утворено Сільською радою на строк її повноважень.

 Стаття 2. Правова основа Статуту

 1. Цей статут є базовим нормативно-правовим актом громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР, інших нормативно-правових актів.
 2. Статут є систематизованим зведенням принципів, норм, правил, традицій, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносини Територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.
 3. Статут діє на всій території ради, має вищу юридичну силу відносно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради.
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради приймаються у відповідності до Конституції та Законів України, цього Статуту.
 5. У разі внесення змін до законодавства, що регулює питання місцевого самоврядування, до Статуту вносяться відповідні зміни.

Стаття 3. Офіційні символи

 1. Символікою Територіальної громади, що відображає її історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції, є прапор і герб територіальної громади.
 2. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів Територіальної громади Сільською радою може бути заснована й інша символіка.
 3. Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку Територіальної громади визначається Положенням про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади, що затверджується Сільською радою.
 4. Сільська рада та її виконавчий комітет мають свої бланки, круглі печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи.
 5. На адміністративних будинках сільської ради та її виконавчих органів підіймається Державний Прапор України.

Стаття 4. Святкові дні та пам’ятні дати

 1. З урахуванням історичних традицій Територіальної громади, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток Територіальної громади, Сільською радою можуть бути встановлені загально територіальні святкові дні та пам’ятні дати.

Стаття 5. Звання і відзнаки

 1. За видатні заслуги перед Териториальною громадою, за великий внесок у її культурний, економічний, соціальний розвиток, громадянам України або громадянам інших держав може присвоюватися звання “Почесний громадянин Щасливцевської сільської ради”.
 2. Почесною грамотою Териториальної громади нагороджуються трудові колективи, робітники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян за досягнення високих показників у виробничій, економічній, соціальній, культурній діяльності, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток території Щасливцевської сільської ради, довголітню сумлінну працю, активну громадську діяльність, а також у зв’язку з пам’ятними ювілейними датами та професійними святами.

Стаття 6. Територія Щасливцевської сільської ради

 1. Територію Щасливцевської сільської ради складають усі земельні та водні ділянки в межах, затверджених Верховною Радою України. Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції та законів України.
 2. Територія Щасливцевської сільської ради є основою життя і діяльності Територіальної громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших землекористувачів.
 3. Територія Щасливцевської сільської радиє невід’ємною складовою частиною території України.
 4.  Віднесення земель Щасливцевської сільської ради до будь-яких категорій здійснюється сільською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою Щасливцевської сільської ради згідно з чинним законодавством.
 5.  Порядок і правила використання земель Щасливцевської сільської ради встановлюються сільською радою відповідно до земельного, містобудівного і природоохоронного законодавства.
 6.  Сільська рада в інтересах жителів Щасливцевської сільської ради може згідно з чинним законодавством встановлювати особливості використання земель незалежно від форми їх власності.Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій
  1. Відповідно до адміністративно-Територіального поділу сільська рада включає три населених пункти: село Щасливцеве, село Генічеська Гірка, селище Приозерне.
  2. Зміна меж адміністративно-Територіального устрою Щасливцевської сільської ради здійснюється у встановленому законодавством порядку.
  3. До складу території Щасливцевської сільської ради можуть входити утворення з особливим статусом, рекреаційні, курортні, історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення комунального господарства та інщі. Їх статус і порядок утворення встановлюються сільською радою, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

  РОЗДІЛ ІІ

  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЩАСЛИВЦЕВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

   Стаття 8. Система місцевого самоврядування

  1. Місцеве самоврядування здійснюється Територіальною громадою в межах прав, наданих Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через сільську раду та її виконавчий орган.
  2. Систему місцевого самоврядування складають:

  1) Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування;

  2) Щасливцевська сільська рада – представницький орган місцевого самоврядування;

  3) сільський голова – головна посадова особа місцевого самоврядування на території Щасливцевської сільської ради;

  4) виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради – утворений сільською радою власний виконавчий орган;

  5) органи самоорганізації населення – одна з форм участі членів Територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

  1. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  2. Органи самоорганізації населення – це виборні органи місцевого самоврядування, що створюються частиною жителів, які постійно проживають на відповідній спільній території Щасливцевської сільської ради та діють на підставі Закону України “Про органи самоорганізації населення”, інших законодавчих актів і Положень про них.

  Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Щасливцевській сільській раді

  1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування Сільської ради діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України, законами України.
  2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування на території Сільської ради, крім випадків здійснення ними делегованих повноважень.
  3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Сільської ради органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Сільської ради.
  4. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування Територіальної громади, виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою згідно з чинним законодавством.
  5. Права місцевого самоврядування захищаються судом.
  6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права Територіальної громади, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  7. Обмеження права Територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно з законами України.

  Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради

  1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради складають:

  1) Статут Територіальної громади;

  2) рішення Сільської ради;

  3) розпорядження сільського голови;

  4) рішення виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради;

  1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сільської ради скасовуються згідно з чинним законодавством України.
  2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сільської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними тільки в судовому порядку.
  3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування Сільської ради за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

  Стаття 11. Обов’язковість рішень, прийнятих Територіальною громадою на місцевому референдумі

  1. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до ведення місцевого самоврядування.
  2. Рішення, прийняті Територіальною громадою на місцевому референдумі, є обов’язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та їх посадовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, які розташовані на території Сільської ради, посадовими особами, а також громадянами.
  3. Виконання рішень, прийнятих Територіальною громадою на місцевому референдумі, забезпечується Сільською радою.
  4. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих Територіальною громадою на місцевому референдумі, є підставою для притягнення винних осіб до відповідальності в порядку та межах, визначених законами України.

  Стаття 12. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

  1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Сільської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед Територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.
  2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, сільського бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Територіальною громадою про свою діяльність.
  3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

  Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

  1. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальною громадою визначаються діючим законодавством.
  2. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
  3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
  4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.
  5. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

  Стаття 13. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади

  1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування Сільської ради сприяють органам судової влади і прокуратури, іншим правоохоронним органам України в їх діяльності, надають їм у передбачених законом випадках допомогу у здійсненні їх функцій і повноважень.
  2. Територіальна громада, створені нею органи місцевого самоврядування та їх посадові особи забезпечують належний правопорядок у раді, в тому числі силами громадських формувань.
  3. Сільський голова (або за його дорученням інша посадова особа) відповідає за організацію взаємодії органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами судової влади, прокуратури, іншими правоохоронними органами.

  Стаття 14. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

  1. Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території ради, ґрунтуються на суворому дотриманні законодавства.
  2. Відносно підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть здійснювати наступні функції:

  1) утворювати, реорганізовувати, перепрофільовувати та ліквідувати підприємства, установи і організації комунальної власності Сільської ради в порядку, визначеному чинним законодавством; призначати та звільняти з посади їх керівників;

  2) контролювати ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій Сільської ради в порядку, визначеному чинним законодавством;

  3) визначати цілі, функції, організаційні форми та порядок діяльності, затверджувати статути створюваних ними підприємств, установ та організацій;

  4) встановлювати в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності Територіальної громади;

  5) приймати рішення, у межах, визначених законодавством, про відчуження об¢єктів комунальної власності;

  6) встановлювати для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до сільського бюджету;

  7) виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

  1. З підприємствами, установами, організаціями і суб’єктами підприємницької діяльності, які не перебувають у комунальній власності Територіальної громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

  1) надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до сільського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку сіл;

  2) встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку;

  3) залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності), суб’єктів підприємницької діяльності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку території Сільської ради;

  4) залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

  5) розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб членів Територіальної громади згідно до чинного законодавства;

  6) залучення підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності (незалежно від форм власності) до участі у реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

  7) інших, передбачених чинним законодавством та договорами сторін, питань.

  РОЗДІЛ III

  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

  Стаття 15. Територіальна громада

  1. Територіальна громада – сукупність осіб, які постійно проживають в адміністративних межах Щасливцевської сільської ради. Постійно проживаючими є особи, що мають прописку або зареєстровані і мешкають на території Щасливцевської сільської ради.
  2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (сільську раду, її виконавчі органи та органи самоорганізації населення).
  3. Територіальна громада має права і обов’язки, в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів, вирішувати під свою повну відповідальність всі питання місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
  4. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.

  Стаття 16. Права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні

  1. Кожному члену Територіальної громади, що має право голосу на виборах (має повну дієздатність), незалежно від матеріального становища, раси, кольору шкіри, національності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, терміну проживання на відповідній території, мовних або інших ознак, забезпечується право на участь в місцевому самоврядуванні.
  2. Члени Територіальної громади мають право:

  1) безпосередньо брати участь у всіх формах прямого волевиявлення;

  2) обирати і бути обраними в органи місцевого самоврядування;

  3) брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень сільської ради, окремих депутатів, сільського голови у встановленому законом порядку;

  4) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

  5) одержувати інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, знайомитися в установленому порядку з документами та іншими матеріалами органів місцевого самоврядування;

  6) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування й одержувати на них відповіді у визначені законом терміни;

  7) на особистий прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

  8) ініціювати перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать діючому законодавству України;

  9) брати участь у створенні органів самоорганізації населення та товариств співвласників багатоквартирних будинків.

  Стаття 17. Форми та гарантії реалізації права членів Територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

  1. Члени Територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.
  2. Формами участі членів Територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:

  1) місцеві вибори;

  2) місцевий референдум;

  3) загальні збори громадян за місцем проживання;

  4) місцеві ініціативи;

  5) громадські слухання;

  6) звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

  7) участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування міста;

  8) інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні ради.

  1. Здійснення права на участь у місцевому самоврядуванні членами Територіальної громади не повинно порушувати права та свободи інших осіб, права органів місцевого самоврядування і Територіальної громади в цілому.

  Стаття 18. Захист прав і свобод членів Територіальної громади

  1. Членам Територіальної громади забезпечується правовий захист від неправомірних дій органів та посадових осіб місцевої влади.
  2. Захист прав і свобод членів Територіальної громади забезпечується діяльністю сільського голови, депутатів місцевої ради, правоохоронних органів (органів прокуратури, міліції), судів, а також діяльністю таких громадських формувань, як опікунська рада та адміністративна комісія при виконкомі, громадських організацій та професійних спілок.

  Вищеназвані органи та їх посадові особи в межах своєї компетенції здійснюють заходи щодо запобігання порушень конституційних прав і свобод громадян, а також щодо відновлення порушених прав членів Територіальної громади.

  Стаття 19. Місцеві вибори

  1. Місцеві вибори – це обрання депутатів сільської ради, сільського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, а також вибори органів самоорганізації населення.
  2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена Територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
  3. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території Щасливцевської сільської ради.

  У виборах органів самоорганізації населення приймають участь також іноземці, особи без громадянства, які мешкають на території Щасливцевської сільської ради на законних підставах.

  1. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, яких визнано судом недієздатними. Здійснення виборчого права призупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі – на час перебування в цих місцях.
  2. Депутатом сільської ради, сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.
  3. Депутатом сільської ради, а також сільським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
  4. Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законами України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про органи самоорганізації населення”.

  Стаття 20. Місцевий референдум та дорадче опитування громадян (консультативний референдум)

  1. Місцевий референдум є формою вирішення Територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
  2. Місцевий референдум – це сільський референдум.
  3. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України та законами України до відання місцевого самоврядування.
  4. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
  5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються Законом України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми ”

  Виключно місцевим референдумом вирішуються питання про найменування або перейменування сільської ради, питання про об’єднання в одну адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр, або центр, що сформувався в результаті розвитку комунікацій, питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у Сільській раді.

  1. За рішенням сільського референдуму можуть бути достроково припинені повноваження Сільської ради та сільського голови відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
  2. Порядок фінансування, підготовки і проведення місцевих референдумів визначається відповідно Сільською радою.
  3. Всі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.
  4. З метою волевиявлення членів Територіальної громади при вирішенні важливих питань місцевого значення можуть проводитись дорадчі опитування членів громади (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розглядаються й враховуються при прийнятті рішень відповідними органами місцевого самоврядування.

  У випадку, якщо рішення сільської ради не відповідає результатам дорадчого опитування, воно повинно бути прийняте більшістю не менше двох третин від загального складу депутатів сільської ради.

  Стаття 21. Загальні збори громадян за місцем проживання

  1. Загальні збори громадян за місцем проживання – це збори членів Територіальної громади, що мають право голосу на місцевих виборах, які проводяться у межах Сільської ради або її окремих частин – будинків, вулиць, сіл.
  2. До компетенції загальних зборів громадян належить:

  1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

  2) обговорення проектів рішень сільської ради та її органів з питань місцевого життя;

  3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її виконавчих органів;

  4) заслуховування звітів сільського голови посадових осіб місцевого самоврядування , звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, порушення в разі необхідності перед Сільською радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

  5) інформування населення про прийняті радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, Укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси Територіальної громади;

  6) утворення органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про дострокові перевибори окремих їх членів;

  7) внесення пропозицій щодо включення до складу комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності, передачі або продажу в комунальну власність підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб Територіальної громади;

  8) розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд Сільської ради та її виконавчих органів;

  9) внесення пропозицій щодо встановлення Сільською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

  10) обговорення та внесення пропозицій щодо найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків, повернення населеним пунктам їх історичних назв;

  11) обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

  12) розгляд питань про кандидатури в Президенти України, у народні депутати України і депутати сільської ради,  сільського голову, представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, депутатів сільської ради, з всеукраїнського та місцевих референдумів, відповідно до чинного законодавства;

  13) розгляд питань про відкликання депутатів сільської ради;

  14) розгляд питань про внесення на розгляд Сільської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

  15) розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

  16) розгляд питань про введення самооподаткування членів Територіальної громади для фінансування разових цільових програм соціально-побутового характеру;

  17) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси Територіальної громади.

  1. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до Сільської ради, державних органів, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати у місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
  2. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь сільський голова, народні депутати України, депутати обласної, районної, сільської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які мають зацікавленість у вирішенні питань, що розглядаються на зборах, а також особи, які не є громадянами України, які проживають на відповідній території на законних підставах.
  3. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає сільський голова за власною ініціативою або за ініціативою депутата Сільської ради відповідного округу; за ініціативою не менш ніж 50 членів Територіальної громади, що проживають на відповідній території. Сільський голова може доручити скликати загальні збори посадовим особам виконавчих органів ради.
  4. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за десять днів до їх проведення із зазначенням часу скликання та місця проведення, а також переліку питань, які виносяться на обговорення зборів.
  5. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням сільського голови скликається конференція представників громадян за місцем проживання – будинків, вулиць, тощо. Представники громадян для участі у конференціях обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших Територіальних утворень, або визначаються органами самоорганізації населення, якщо вони скликають ці конференції. Норми представництва на конференції представників громадян встановлюються органом, який їх скликає. Порядок скликання, проведення, а також компетенція конференцій представників громадян за місцем проживання визначаються відповідно до пункту 5 цієї статті.
  6. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини членів Територіальної громади, які проживають на відповідній території. Конференції громадян є правомочними за умови присутності на них не менше двох третин обраних або визначених представників.
  7. На загальних зборах (конференції) громадян головує особа, що визначена органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу зборів (конференції) обирається секретар зборів.
  8. Порядок денний загальних зборів (конференції) громадян затверджується за пропозицією органу, який їх скликав.
  9. Під час проведення загальних зборів (конференції) громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів (конференції) громадян. До протоколу додається список учасників зборів (конференції) із зазначенням місця їх проживання. Копії протоколу і рішення загальних зборів направляються в п’ятиденний термін до органів і посадових осіб, яких стосується прийняте рішення і доводяться до відома Територіальної громади через місцеві засоби масової інформації або у інший спосіб.
  10. Загальні збори (конференція) громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів (конференції) громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.
  11. Рішення загальних зборів (конференції) громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями загальні збори (конференція) громадян, повинні розглянути такі пропозиції не більш ніж у 30-ти денний термін та повідомити про результати їх розгляду сільського голову та суб’єктів, за ініціативою яких було скликано збори.
  12. Рішення органу місцевого самоврядування, що суперечить рішенню загальних зборів, приймається не менше ніж двома третинами від загального його складу. У випадку одноособового ухвалення рішення посадова особа зобов’язана перед ухваленням рішення, що суперечить рішенню загальних зборів, у письмовому вигляді викласти свою позицію з даного питання і довести її до відома учасників загальних зборів через місцеві засоби масової інформації.
  13. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів (конференції) громадян, здійснюються за рахунок відповідного місцевого бюджету або за рахунок добровільних внесків жителів Сільської ради відповідно до території або місця проведення.

  Стаття 22. Місцеві ініціативи

  1. Члени територіальної громади, які мають повну дієздатність, мають право ініціювати розгляд органом місцевого самоврядування та його виконавчим органом будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законодавством України до ведення місцевого самоврядування, за умови, що наслідки розв’язання питання місцевої ініціативи не виходитимуть за межі Територіальної громади і не обмежують прав та інтересів інших Територіальних громад.
  2. Місцева ініціатива – це офіційна письмова пропозиція про необхідність розгляду питання яке має важливе значення для Територіальної громади або внесення у Сільську раду проекту нормативно – правового акта з питань, віднесених до її компетенції.

  Місцева ініціатива є формою безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

  1. Місцева ініціатива члена Територіальної громади може попередньо обговорюватися на загальних зборах громадян за місцем його проживання. За результатами обговорення питання на загальних зборах обирається житель або ініціативна група жителів, яким доручається розробити проект рішення з даного питання. Рішення загальних зборів та розроблений проект рішення з даного питання у п’яти денний термін доводиться до відома сільського голови, та включається їм до порядку денного сесії Сільської ради або засідання виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради.
  2. Член територіальної громади має право ініціювати розгляд питання на сесії Сільської ради, засіданні виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради, звернувшись із заявою (клопотанням, листом) до сільського голови, депутата Сільської ради, а також у постійну депутатську комісію Сільської ради або виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради, до компетенції якого віднесене дане питання.
  3. Сільський голова, виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради, постійні депутатські комісії Сільської ради, депутати, розглянувши ініціативне звернення члена Територіальної громади, приймають відповідне рішення.
  4. Питання, ініційоване членами Територіальної громади і визнане доцільним для розгляду включається до порядку денного сесії Сільської ради або засідання виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради. Про час і місце проведення розгляду місцевої ініціативи завчасно сповіщається зацікавлена особа або група осіб, та запрошуються на розгляд ініційованого питання.
  5. Орган або посадова особа, що прийняли рішення про недоцільність винесення питання, ініційованого членами Територіальної громади на розгляд сесії Сільської ради або виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради, зобов’язані в десятиденний термін письмово інформувати зацікавлених осіб із зазначенням мотивів відмови.
  6. Проекти нормативно – правових актів, внесених у порядку місцевої ініціативи і підтриманих підписами не менше десятьох відсотків членів територіальної громади, підлягають обов’язковому розгляду в першочерговому порядку на сесії Сільської ради або засіданні виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради.
  7. За результатами обговорення питання, що надійшло в порядку місцевої ініціативи, сесія Сільської ради чи виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради приймають рішення.

  Стаття 23. Громадські слухання

  1. Громадські слухання є формою безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

  Територіальна громада має право проводити громадські слухання, метою проведення громадських слухань є ознайомлення громадськості Щасливцевської сільської ради з позицією сільської влади з нагальних проблем ради та отримання від її мешканців пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

  1. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.
  2. Громадські слухання проводяться з ініціативи органів самоорганізації населення або з ініціативи не менше 50 членів Територіальної громади,
  3. У пропозиції про проведення громадських слухань повинні бути зазначені питання (проекти актів), що пропонуються до обговорення, посадові особи місцевого самоврядування, які повинні взяти участь у громадських слуханнях.
  4. Пропозиція про проведення громадських слухань направляється сільському голові, який зобов’язаний у десятиденний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.
  5. У розпорядженні сільського голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.
  6. Для участі в громадських слуханнях можуть запрошуватися фахівці, експерти з питань, що будуть розглядатися.
  7. Громадські слухання веде сільський голова. У випадку, коли предметом громадських слухань є діяльність сільського голови, головуючий обирається учасниками слухань.
  8. Розпорядження сільського голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також публікується в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 20 днів до їх проведення.
  9. Громадські слухання проводяться в обов’язковому порядку, якщо пропозицію про їх проведення підписали 200 членів Територіальної громади.
  10. Результати проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для сільської ради та її виконавчих органів.

  Стаття 24. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

  1. Члени Територіальної громади мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

  Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

  Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються поради чи рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

  Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), депутатів всіх рівнів, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

  Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

  Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

  1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду заяви громадян і відповідати на них згідно з Законом України “Про звернення громадян”.
  2. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.
  3. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

  Стаття 25. Участь у здійсненні місцевого самоврядування  осередків політичних партій, громадських організацій, професійних та творчих спілок

  1. Члени Територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування шляхом участі у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних та творчих спілок.
  2. Місцеві осередки політичних партій, громадські організації відповідно до законодавства:

  1) беруть участь у місцевих виборах;

  2) через своїх членів які є депутатами Сільської ради беруть участь у розробленні та здійсненні місцевої політики;

  3) сприяють залученню членів Територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку Сільської ради.

  1. Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України “Про політичні партії в Україні” можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.
  2. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування та органах самоорганізації населення.
  3. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї.
  4. Професійні спілки, які діють на території Сільської ради, спілки (об’єднання) підприємців та промисловців разом з виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради з метою здійснення співробітництва у формуванні та реалізації соціально-економічної політики, узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері, можуть утворити раду соціального партнерства Сільської ради. При цьому виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради спільно з зазначеними організаціями укладає угоди про співробітництво.
  5. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради за пропозицією об’єднання профспілок Щасливцевської сільської ради (в разі їх створення) розглядає на своїх засіданнях хід укладання і виконання колективних договорів на підприємствах, установах і організаціях на території сільської ради.

  Стаття 26. Інші форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

  1. Перелік форм участі жителів Щасливцевської сільської ради у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
  2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів сільської ради у здійсненні місцевого самоврядування.
  3. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів Сільської ради у здійсненні місцевого самоврядування:

  1) участь (на громадських засадах) у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування;

  2) участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування Сільської ради з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів Територіальної громади  різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування. Положення про кожну таку раду розробляється окремо і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування;

  3) участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування Сільської ради з питань, які мають суттєве значення для членів Територіальної громади, які визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Сільської ради;

  4) виконання громадських робіт з благоустрою території Сільської ради, наданню послуг соціально незахищеним членам Територіальної громади;

  5) надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків на відкриті рахунки або до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним членам Територіальної громади; з метою підтримання в належному стані пам’яток історії, культури і архітектури, природних пам’яток; з метою підтримки вітчизняної науки та місцевих учених тощо);

  6) участь в укладанні соціальних контрактів з кандидатами в депутати всіх рівнів.

  Стаття 27. Масові заходи жителів Щасливцевської сільської ради

  1. Жителі Сільської ради відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації й інші масові заходи.
  2. Порядок проведення масових заходів на території Щасливцевської сільської ради визначається виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

  Стаття 28. Соціально-політичні конфлікти і шляхи їх подолання

  1. Органи місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами Територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.
  2. При виникненні конфлікту передбачається погоджувальна процедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради.
  3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

  Стаття 29. Право членів Територіальної громади на інформацію. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

  1. Члени Територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
  2. З метою забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчими органами Щасливцевської сільської ради організовується:

  1) розміщення на веб-сторінках сільського сайту (у разі створення) та опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно-важливих правових актів органів місцевого самоврядування;

  2) оперативне оприлюднення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування;

  3) систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої статистичної та іншої інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя;

  4) систематичне оприлюднення в засобах масової інформації, у тому числі радіо і телебачення, найважливішої інформації з економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших питань діяльності органів місцевого самоврядування;

  5) регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації.

  РОЗДІЛ IV

  ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

   

  Стаття 30. Сільська рада

  1. Сільська рада є органами місцевого самоврядування, що представляє Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами.
  2. Порядок діяльності Сільської ради визначається цим Статутом, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами.
  3. Сільська рада має статус юридичної особи та реєструється у встановленому законодавством порядку. Як юридична особа сільська рада має свій бланк, круглу печатку, штамп та банківські рахунки.

  Стаття 31. Депутати сільської ради

  1. Депутати сільської ради обираються членами Територіальної громади з правом голосу шляхом загальних, прямих, вільних, рівних та таємних виборів відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
  2. Депутати сільської ради працюють на громадських засадах. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
  3. Депутат зобов’язаний не рідше одного разу на півріччя звітувати перед виборцями відповідного округу, інформувати їх про роботу сільської ради та її органів, про виконання планів та програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради, доручень виборців.
  4. Депутати сільської ради виконують свої депутатські обов’язки відповідно до законодавства України та цього Статуту, а також керуючись власними переконаннями щодо необхідності своєї діяльності на благо Територіальної громади.
  5. На першому пленарному засіданні новообраної сільської ради депутати складають присягу такого змісту: “Вступаючи в права депутата Щасливцевської сільської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Щасливцевської сільської ради та добробут її жителів, виражати і захищати інтереси Територіальної громади та своїх виборців, виконувати їх доручення. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту Територіальної громади Щасливцевської сільської ради, виконувати свої обов’язки в інтересах Територіальної громади Щасливцевської сільської ради”. Текст присяги підписується особисто кожним депутатом та зберігається в порядку, передбаченому для зберігання документації Сільської ради.
  6. Депутат може реалізовувати свої повноваження в виборчому окрузі шляхом:

  1) співпраці з органами самоорганізації населення, відповідно до законодавства, приймати участь в їх засіданнях, що проводяться в межах території виборчого округу;

  2) укладання соціальних контрактів з виборцями, які проживають на території відповідного виборчого округу.

  1. Під час виконання депутатських повноважень, депутат зобов’язаний враховувати думку всіх мешканців відповідного виборчого округу. Це відбувається шляхом вивчення та аналізу виборчих програм кандидатів у депутати, що не набрали під час виборів до Сільської ради необхідної кількості голосів, з метою виявлення в них корисного щодо вирішення суттєвих проблем, що стосуються мешканців відповідного виборчого округу та вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на території Сільської ради.

  За результатами аналізу вказаних виборчих програм, готується висновок щодо доцільності їх використання в діяльності Сільської ради та її виконавчих органів.

  Порядок (план) реалізації конструктивних моментів, викладених у виборчих програмах затверджується Сільською радою.

  1. Депутати Сільської ради зобов’язані брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких їх обрано.

  Стаття 32. Скликання сесії сільської ради

  1. Сільська рада збираються не пізніше як через місяць після виборів, що відбулися, на своє перше пленарне засідання. Скликання здійснюються відповідними Територіальними виборчими комісіями, у компетенції яких знаходяться ці питання. Голови цих комісій відкривають та ведуть засідання. Вони представляють усіх обраних депутатів ради, а також обраного сільського голову і здійснюють процедуру вступу на посаду депутатів і голови.
  2. Сесії сільської ради скликаються відповідно до їх Регламентів прийнятих в установленому порядку.
  3. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до початку пленарного засідання.

  Стаття 33. Порядок денний та гласність засідань сільської ради

  1. Порядок денний сесій Сільської ради формує сільський голова. Порядок денний може бути розширений рішенням ради на її пленарному засіданні, якщо йдеться про питання, що є невідкладними або потребують якомога скорішого вирішення.
  2. Засідання Сільської ради є відкритим. В разі необхідності Сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. За поданням сільського голови або депутата ради окремі питання порядку денного можуть заслуховуватись без участі представників громадськості.

  Стаття 34. Регламент сільської ради

  1. Регламент роботи Сільської ради є робочим документам, який визначає порядок діяльності Сільської ради та її органів.
  2. Регламент Сільської ради, Положення про постійні комісії Сільської ради затверджуються не пізніш як на другій сесії новообраної Сільської ради.
  3. Регламент Сільської ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Сільської ради виключно на її пленарних засіданнях.

  Стаття 35. Постійні депутатські комісії  сільської ради

  1. Постійні депутатські комісії Сільської ради є її органами, що обираються з числа їх депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Сільської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради.
  2. Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
  3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар Сільської ради .
  4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
  5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
  6. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
  7. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

  Стаття 36. Тимчасові контрольні комісії ради

  1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань.
  2. Порядок організації роботи тимчасових контрольних комісій визначається чинним законодавством і регламентом Сільської ради.

  Стаття 37. Депутатські групи та фракції

  1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати Сільської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи та фракції.
  2. Депутати Сільської ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів (районів міста), спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

  Стаття 38. Порядок утворення депутатських груп

  1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів Сільської ради.
  2. Депутати Сільської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
  3. Депутатська група реєструється Сільською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи і депутатів, які уповноважені представляти групу.
  4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
  5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною радою.
  6. Питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.

  Стаття 39. Порядок утворення депутатських фракцій

  1. Депутатські фракції утворюються з чисельністю не менше трьох депутатів Сільської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати відповідної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
  2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради.
  3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на сільського голову.
  4. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом ради.

  Стаття 40. Права депутатських груп, фракцій

  Депутатські групи, фракції мають право:

  1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

  2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

  3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

  4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

  5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

  Стаття 41. Повноваження Сільської ради

  1. Сільська ради правомочна розглядати та вирішувати на своїх пленарних засіданнях будь-які питання, віднесені до їх компетенції чинним законодавством.
  2. Виключно на пленарних засіданнях Сільської ради приймаються рішення з питань, передбачених ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  3. Повноваження Сільської ради можуть бути розширені за угодами про делегування повноважень.

  РОЗДІЛ V

  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Стаття 42. Статус сільського голови

  1. Сільський голова є головною посадовою особою Територіальної громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.
  2. Сільський голова головує на засіданнях Сільської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.
  3. Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним перед Сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами Сільської ради повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним органам виконавчої влади.
  4. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
  5. Посада сільського голови має таку назву: “Сільський голова”.

   Стаття 43. Обрання і вступ на посаду сільського голови

  1. Сільський голова обирається членами Територіальної громади, які мають право голосу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
  2. Обраний сільський голова приймає присягу, на першому пленарному засіданні новообраної Сільської ради, такого змісту: “Присягаю на вірність Щасливцевській сільській раді. Зобов’язуюсь усіма своїми діями відстоювати інтереси жителів Щасливцевської сільської ради, дбати про їх добробут в ім’я України. Присягаю дотримуватися Конституції та законів України, Статуту Територіальної громади Щасливцевської сільської ради, всі свої знання та вміння використовувати на чесне та сумлінне виконання обов’язків „Сільського голови.”

  Стаття 44. Повноваження сільського голови

  1. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення Територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Сільської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону (крім випадків дострокового припинення його повноважень).
  2. Сільський голова:

  1) забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції і законів України, виконання актів Президента України і відповідних органів виконавчої влади;

  2) організує в межах, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу Сільської ради та її виконавчого комітету;

  3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

  4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

  5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради;

  6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

  7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

  8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

  9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

  10) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчих органів Сільської ради;

  11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

  12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Сільської  ради, її виконавчого комітету;

  13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних, цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

  14) представляє Територіальну громаду, Сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

  15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права та інтереси Територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

  16) укладає від імені Територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

  17) веде особистий прийом громадян;

  18) забезпечує на території Щасливцевської сільської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

  19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Сільської ради або не віднесені Сільською радою до відання її виконавчих органів;

  20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

  1. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково Територіальною громадою та судом за підставами і в порядку, передбаченими законодавством.

  Територіальною громадою повноваження сільського голови припиняються достроково шляхом місцевого референдуму. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Сільською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів Щасливцевської сільської ради, які мають право голосу на місцевих виборах.

  Повноваження сільського голови припиняються достроково за рішенням Сільської ради у випадках:

  1) його звернення з особистою заявою до Сільської ради про складення ним повноважень голови;

  2) порушення ним вимог щодо обмежень сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених чинним законодавством України;

  3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

  4) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

  5) припинення його громадянства;

  6) його смерті.

  У разі дострокового припинення повноважень сільського голови проводяться позачергові вибори сільського голови в порядку, передбаченому законодавством.

  При достроковому припиненні повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи Сільської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради — перший заступник сільського голови або керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

  1. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом та цим Статутом повноважень.

  Стаття 45. Секретар Сільської ради

  1. Секретар Сільської ради обирається за пропозицією сільського голови Сільською радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування, на строк повноважень Сільської ради та працює в ній на постійній основі.
  2. Секретар Сільської ради:

  1) скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством;

  2) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Сільської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

  3) організує підготовку сесій ради (пленарних засідань та роботу постійних комісій) та питань, що вносяться на її розгляд;

  4) веде засідання Сільської ради та підписує її рішення в випадках, передбачених законодавством;

  5) забезпечує своєчасне доведення рішень Сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

  6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Сільської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

  7) сприяє депутатам Сільської ради у здійсненні їх повноважень;

  8) за дорученням Сільської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів, дорадчих опитувань громадян та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

  9) забезпечує зберігання офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням Територіальної громади;

  10) вирішує за дорученням сільського голови або Сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів.

  1. У випадку відсутності сільського голови, виконує його обов’язки з питань віднесених до компетенції Сільської ради.
  2. Секретар Сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
  3. Повноваження секретаря Сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

  Стаття 46. Заступники сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого  комітету Щасливцевської сільської ради

  1. Заступники сільського голови та керуючий справами виконкому затверджуються Сільською радою за поданням сільського голови та за посадою входять до складу виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради.
  2. У випадку відсутності сільського голови його обов’язки з питань віднесених компетенції виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради виконує перший заступник сільського голови або керуючий справами (секретар) виконкому

  РОЗДІЛ VI

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  Стаття 47. Система виконавчих органів Щасливцевської  сільської ради

  1. Виконавчими органами Сільської ради є:

  1) виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради;

  2) інші створювані Сільською радою виконавчі органи.

  1. Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи Сільської ради, зазначені в пункті 2 частини 1 цієї статті також підпорядковані виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради. Повноваження виконавчих органів Сільської ради визначаються законодавством України, та положенням затвердженим рішенням Сільської ради.

  Стаття 48. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

  1. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради є виконавчим і розпорядчими органом місцевого самоврядування, який утворено Сільською радою на строк її повноважень.
  2. Очолює виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради сільський голова. У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник голови або керуючий справами (секретар) виконкому.
  3. Виконавчій комітет Щасливцевської сільської ради є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи. Як юридична особа Виконавчий комітет має свої банківські рахунки.
  4. Кількісний склад виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради визначається Сільською радою, а персональний склад затверджується Сільською радою за пропозицією сільського голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради.
  5. Перший заступник, заступники голови та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.
  6. Звітує про роботу виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради сільський голова.
  7. Сільська рада може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради та про його розпуск.

  Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

  Стаття 49. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

  Повноваження виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

  Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради:

  1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

  2) координує діяльність інших виконавчих органів Сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної Територіальної громади, заслуховують звіти про роботу їх керівників;

  3) маює право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

  Стаття 50. Організація роботи виконавчого комітету

  Організаційною формою роботи виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

  Засідання виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради скликаються сільським головою (заступником голови або керуючим справами (секретарем) виконкому в разі відсутності сільського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

  Стаття 51. Рішення виконавчих комітетів

  1. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються сільським головою.

  Рішення виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

  1. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Сільської ради.

  РОЗДІЛ VII

  ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

  Стаття 52. Система органів самоорганізації населення

  1. Органи самоорганізації населення – це виборні органи місцевого самоврядування, що створюються частиною жителів, які постійно проживають на відповідній спільній території у межах міста.

  Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

  Органи самоорганізації населення мають такі види:

  1) будинкові комітети, які діють у межах одного або кількох будинків, якщо вони розташовані на спільній території;

  2) вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць, якщо вони мають спільну територію;

  3) квартальні комітети, які діють у межах одного або кількох кварталів житлової забудови;

  4) Територіальні комітети, які діють у межах сіл на території Щасливцевської сільської ради.

  1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Територіальної громади, розпоряджень сільського голови та розпорядчих актів посадових осіб виконавчих органів Сільської ради, виданих у межах їх повноважень, рішень Сільської ради та її виконавчого комітету, рішень зборів (конференцій) громадян за місцем проживання, які їх обрали, та Положень про них.

  Стаття 53. Створення та порядок діяльності органів самоорганізації населення

  Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення, а також їх повноваження визначаються чинним законодавством України, рішеннями Сільської ради та цим Статутом.

  Стаття 54. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

  Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням Сільської ради, при наданні дозволу на його створення, виходячи з пропозиції жителів, з урахуванням територіальної доцільності, соціально-економічної цілісності, спільності інтересів певних груп населення тощо.

  Будинкові, вуличні, квартальні комітети можуть діяти як самостійні органи самоорганізації населення так і як складові, відповідно, вуличних, квартальних, територіальних комітетів за рішенням загальних зборів (конференцій) громадян, які обрали ці органи самоорганізації населення.

  Стаття 55. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення

  1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти місцевого бюджету, які перераховані йому Сільською радою для здійснення делегованих нею повноважень, а також власні кошти, які формуються з:

  1) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

  2) інших надходжень, не заборонених законодавством.

  1. Органи самоорганізації населення мають право вносити до виконавчих органів Сільської ради пропозиції щодо складання кошторису витрат.
  2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі і в межах, визначених Сільською радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
  3. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому Сільською радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:

  1) добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;

  2) майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.

  1. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління Сільською радою, згідно з його призначенням.
  2. З метою взаємодії органів самоорганізації населення з житлово-комунальними організаціями, останні щомісяця надають органам самоорганізації населення інформацію про наявність будівельних матеріалів і робочих ресурсів, які можуть бути використані для благоустрою відповідної території.

  Стаття 56. Організація роботи органу самоорганізації населення та власні повноваження

  1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

  Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

  Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

  Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

  1. Для забезпечення виконання своїх повноважень орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.
  2. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
  3. Органи самоорганізації населення самостійно розробляють програму взаємодії з правоохоронними органами.
  4. На підставі ст. 255 КпАП України, представники органів самоорганізації населення мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення на відповідній території у разі наділення їх такими повноваженнями виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради.
  5. Рішення та інші документи завіряються власною печаткою органу самоорганізації населення.
  6. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.
  7. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
  8. При розміщенні чи ліквідації на території дії органів самоорганізації населення об’єктів соціально-культурного призначення, в тому числі об’єктів дозвілля (дискотек, комп’ютерних класів, дитячих та спортивних площадок тощо), органи самоорганізації населення повідомляються про це виконавчими органами Сільської ради.
  9. Органи самоорганізації населення з метою надання членам Територіальної громади якісних послуг організаціями, підприємствами та установами, відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення”:

  1) приймають участь у засіданнях комісії по прийняттю житлового фонду після капітального ремонту;

  2) здійснюють контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності робіт по благоустрою прилеглої території;

  3) здійснюють контроль за додержанням санітарних норм підприємствами, установами, організаціями та населенням з подальшим повідомленням органів санітарного контролю.

  1. Контроль за виконанням органами самоорганізації населення наданих їм повноважень здійснюється виконавчими органами Сільської ради.

  Стаття 57. Правовий статус членів органу самоорганізації населення

  1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.
  2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.
  3. За рішенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення та бюджетних коштів.

  Стаття 58. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

  1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається чинним законодавством України та Положенням про орган самоорганізації населення.
  2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до Положення про цей орган та чинного законодавства:

  1) майно, надане органу самоорганізації населення у користування підприємствами, установами, об’єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;

  2) фінансові ресурси та майно, що було передане відповідною радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, передаються відповідній раді;

  3) власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, встановленому зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що ініціювали створення цього органу.

  1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

  1) невиконання рішень Сільської ради, її виконавчого комітету, наказів керівників виконавчих органів Сільської ради або невиконання своїх повноважень – за рішенням Сільської ради;

  2) невиконання рішень загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання, а також саморозпуску – за рішенням загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання;

  3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства з питань діяльності органів самоорганізації населення – за рішенням суду.

  1. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів у населених пунктах Щасливцевської сільської ради, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

  РОЗДІЛ VIII

  ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  Стаття 59. Фінанси Територіальної громади

  Фінанси Територіальної громади складаються із коштів сільського бюджету.

  Стаття 60. Загальні засади формування сільського бюджету

  1. Сільська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує сільський бюджет згідно з чинним законодавством.
  2. Самостійність сільського бюджету гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі закону загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів сільського бюджету Щасливцевської сільської ради відповідно до закону.
  3. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання сільського бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

  Стаття 61. Принципи формування бюджету

  Сільський бюджет формується на принципах:

  1) єдності з бюджетною системою України;

  2) збалансованості;

  3) самостійності;

  4) повноти;

  5) обґрунтованості;

  6) цільового використання бюджетних коштів;

  7) публічності та прозорості;

  8) відповідальності учасників бюджетного процесу;

  9) ефективності;

  10) субсидіарності;

  11) справедливості і неупередженості.

  Стаття 62. Прийняття сільського бюджету

  1. Сільська рада приймає сільський бюджет на кожний календарний рік.
  2. Сільський бюджет включає в себе план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються Сільською радою та виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради протягом бюджетного періоду

  В рішенні про сільський бюджет визначаються:

  1) загальні суми доходів і видатків бюджету, у т.ч. загального і спеціального фонду;

  2) бюджетні призначення головним розпорядникам за бюджетною класифікацією;

  3) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту). Прийняття бюджету на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування;

  4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

  5) ліміт чисельності органів управління;

  6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

  Стаття 63. Спеціальний фонд сільського бюджету

  Спеціальний фонд сільського включає:

  1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел  надходжень;

  2) гранти або дарунки (у вартісному розрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

  3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

  Видатки за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

  Стаття 64. Бюджет розвитку сільського бюджету

  1. Надходження до бюджету розвитку сільського бюджету включають:

  1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

  2) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної Територіальної громади;

  3) кошти від повернення позик, які надавалися до набрання чинності Бюджетного кодексу України;

  4) кошти, які передаються з загального фонду сільського бюджету за рішенням Сільської ради;

  5) запозичення, передбачені на покриття дефіциту сільського бюджету;

  6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

  1. До витрат бюджету розвитку сільського бюджету належать:

  1) капітальні вкладення;

  2) погашення суми боргу по запозиченням;

  3) внески Сільської ради у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

  1. Бюджет розвитку сільського бюджету є складовою частиною його спеціального фонду.

  Стаття 65. Збалансування доходів та видатків бюджету

  1. У випадку прийняття сільського бюджету з дефіцитом (виключно у частині дефіциту бюджету розвитку) його покриття передбачається за рахунок внутрішніх запозичень, а також вільних залишків бюджетних коштів.
  2. Сільська рада має право здійснювати внутрішні запозичення (за винятком випадків отримання короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду) для покриття дефіциту сільського бюджету.
  3. Планові обсяги тимчасових касових розривів сільського бюджету пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахуванням на заробітну плату, придбанням продуктів харчування та медикаментів, покриваються за рахунок короткотермінових позичок, що надаються органами Державного казначейства.

  Стаття 66. Зміни до сільського бюджету

  1. Рішення про внесення змін до сільського бюджету ухвалюється Сільською радою за поданням її виконкому про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету.
  2. Рішення про внесення змін до сільського бюджету можуть бути також ухвалені у випадках:

  1) необхідності перерозподілу видатків за економічною та програмною класифікацією;

  2) прийняття нормативного акту про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому;

  3) прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;

  4) необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду;

  5) внесення змін у розмір міжбюджетних трансфертів.

  Стаття 67. Особливості виконання сільського бюджету у разі несвоєчасного його прийняття

  1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про сільський бюджет, виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради має право здійснювати витрати згідно тимчасового розпису сільського бюджету на відповідний період.
  2. До прийняття рішення про сільський бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється .

  Стаття 68. Звіт про виконання бюджету

   Квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету подаються бухгалтерією   на розгляд виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради. На розгляд Сільської раді звіт подається виконавчим комітетом Щасливцевської сільської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

  Стаття 69. Місцеві податки та збори

  1. Сільська рада запроваджує місцеві податки і збори, та розміри їх ставок у межах, визначених законодавством.
  2. Рішення Сільської ради базуються на дотриманні наступних принципів:

  1) податки та збори мають сприяти процесам надання громадських послуг;

  2) запровадження податків не повинно заважати розвитку підприємництва, звуженню бази оподаткування, спричиняти розбалансування в сфері споживання;

  3) введення пільгових режимів не може порушувати економічну ситуацію, відбуватися в режимі виключної вибірковості, або сприяти проведенню операцій, пов’язаних з ухиленням від податків;

  4) введення податків та зборів не повинно призводити до значних витрат на їх адміністрування.

  Стаття 70. Пільги по доходах сільського бюджету

  Сільська рада має право встановлювати згідно з чинним законодавством пільги щодо місцевих податків і зборів, а також додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до сільського бюджету.

  Стаття 71. Порядок та обсяги надання гарантій органами місцевого самоврядування

  1. Сільська рада може виступити гарантом по зобов’язаннях установ, організацій, які фінансуються із сільського бюджету та підприємств комунальної власності Територіальної громади.
  2. Порядок та обсяги надання гарантій визначаються Сільською радою.

  РОЗДІЛ IX

  МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  Стаття 72. Право комунальної власності Територіальної громади

  Матеріальною основою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме майно, земля, природні ресурси, що знаходяться у комунальній власності Територіальної громади.

  1. Територіальній громаді Щасливцевської сільської ради може належати право комунальної власності на:

  1) рухоме майно;

  2) нерухоме майно;

  3) землю (у т. ч. під об’єктами не комунальної форми власності за умови, що частка майна цих об’єктів відноситься до комунальної власності);

  4) природні ресурси місцевого значення;

  5) підприємства, установи, організації, в тому числі банки та страхові товариства;

  6) пенсійні фонди комунальної форми власності;

  7) частку у майні підприємств;

  8) житловий фонд;

  9) не житлові приміщення;

  10) установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального забезпечення;

  11) інше майно і майнові права.

  1. Підставами набуття права комунальної власності є передача Територіальній громаді майна і майнових прав безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України.

  Стаття 73. Здійснення права комунальної власності

  1. Територіальна громада володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
  2. Сільська рада та її виконавчі органи здійснюють повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності від імені та в інтересах Територіальної громади відповідно до закону, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне чи тимчасове користування юридичним і фізичним особам, надавати їх в оренду, концесію, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування, оренду, концесію.
  3. Сільська рада та її виконавчі органи не можуть використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
  4. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються сільською радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
  5. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови та якість надання послуг населенню.
  6. Сільська рада та її виконавчі органи здійснюють облік і постійний контроль стану об’єктів комунальної власності, їх раціонального використання і належного утримання, запроваджують систему ефективного контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування об’єктами та у відповідних випадках ініціюють питання повернення майна у комунальну власність.
  7. Члени Територіальної громади мають право щодо переважного та пільгового використання комунальної індустрії дозвілля, безоплатне (у визначені дні) відвідування музеїв, бібліотек, інших установ культури та мистецтва комунальної форми власності.

  Стаття 74. Комунальні підприємства

  1. Комунальними є підприємства, що створені Сільською радою в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входять до сфери його управління, діють на основі комунальної власності Територіальної громади.
  2. Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника (Територіальної громади міста, органів місцевого самоврядування) щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
  3. Орган, до компетенції якого входить управління комунальним підприємством, є представником власника – Територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених законодавством.
  4. Майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
  5. Комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.
  6. Комунальні підприємства зобов’язані примножувати комунальне майно, бережливо ставитись до закріплених за ними об’єктів комунальної власності.
  7. Комунальні підприємства мають виконувати своє громадське призначення для задоволення потреб населення в отриманні відповідних товарів, робіт та послуг, підтримувати соціальну спрямованість цінової політики в інтересах Територіальної громади міста.
  8. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за підприємством, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.
  9. Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за підприємством, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується не за призначенням.

  Стаття 75. Реалізація майнових прав Територіальної громади

  1. Органи місцевого самоврядування Щасливцевської сільської ради здійснюють придбання майна і майнових прав в обсягах, необхідних для виконання власних повноважень і задоволення потреб функціонування і розвитку території Щасливцевської сільської радив інтересах Територіальної громади.
  2. Об’єкти комунальної власності можуть відчужуватись Сільською радою, якщо:

  1) вони не потрібні для задоволення потреб Територіальної громади;

  2) необхідно сприяти утворенню та розвитку приватної та інших форм власності, підприємництва та конкуренції;

  3) існує потреба в отриманні коштів для виконання пріоритетних завдань;

  4) необхідно забезпечити нагальні потреби Територіальної громади;

  5) їх утримання чи їх діяльність спричиняє збитки, або не забезпечує необхідний рівень виробництва товарів, надання послуг та виконання робіт в інтересах населення Щасливцевської сільської ради;

  6) необхідно запровадити нові форми та методи господарювання, створити нові суб’єкти господарювання.

  1. Об’єкти комунальної власності, які не можуть бути відчужені:

  1) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, тротуари, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів);

  2) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту;

  3) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

  4) землі лісового фонду, крім випадків, визначених Земельним кодексом України;

  5) землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним кодексом України;

  6) земельні ділянки та землі під будівлями, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

  РОЗДІЛ Х

  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 76. Затвердження і реєстрація Статуту

  1. Статут Територіальної громади Щасливцевської сільської ради затверджується виключно Щасливцевською сільською радою на її пленарному засіданні.
  2. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  Стаття 77. Внесення змін та доповнень до Статуту

  1. Внесення змін і доповнень до Статуту провадиться Сільською радою в порядку, передбаченому для його затвердження та реєстрації.
  2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту подаються до Сільської ради за ініціативою не менш ніж однієї третини депутатів Сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради або групи жителів Щасливцевської сільської радив порядку місцевої ініціативи.

  Стаття 78. Дія Статуту в часі та просторі

  1. Статут набирає чинності після його реєстрації у встановленому законодавством порядку з дня офіційного оприлюднення в засобах масової інформації, або в іншій, прийнятний для населення спосіб.
  2. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом Сільської ради.
  3. Статут діє на всій території Щасливцевської сільської ради.

  Стаття 79. Контроль за виконанням Статуту

  Контроль за виконанням положень Статуту здійснюють Сільська рада, сільський голова, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

   

Переглядів: 8 632